Moscow, Novoryazanskaya Str. 18
Business-center «Stendhal»
m. "Komsomolskaya"
(radial, ring) - 5-7 minutes.
10:00 - 21:00